קטגוריות
מוצרים פופולריים
תקנון חנות

לקוח " כאמור בתקנון זה, הינו גולש שהוא :

 1.1 תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או תאגיד המאוגד כדין והרשומה ברשם החברות בישראל, או שותפות הרשומה כדין הרשם השותפויות בישראל.

1.2 בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת  מחברות האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל.

1.3 בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2.  השותפות כאמור בתקנון זה הינה שותפות פיטאקה

3. ה"אתר" כאמור בתקנון זה הינו אתר – pitaka.co.il   אתר המכירות של השותפות.

4. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף בנקבה במשמע וכן להיפך.

5. תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח ובין השותפות בכל הקשור בפעולות באתר וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה ועל כן מתבקש הלקוח לקרא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם ביצוע רכישה באתר.

גלישה באתר ו\או רכישת מוצר ו\או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל את הוראות התקנון ולנהוג על פיהן, ולפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

5.1 רק לקוח כמוגדר לעיל רשאי לבצע פעולה ו\או פעולות לרבות רכישה ו\או רכישות באתר באופן המתואר להלן.

6. באתר יוצגו מוצרים ו\או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של השותפות.

7. השותפות שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר הנוצרים.

8. בעת הצעה לרכישת המוצר, ימסור הלקוח את שמו, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוח, ( מספר הבית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון, מספר פקס אם יש, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר במסגרת ההזמנה. להלן( "תשלומים").

9.אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע עסקה.

10. במקרה שהפרטים שיועברו ע"י הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת שמורה לשותפות הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. לאחר מסירת מלא הפרטים ע"י הלקוח, השותפות רשאית בתוך 48 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח, לקבל או לדחות את הצעת הלקוח לרכוש את המוצר ו\או השירות.

12.אם וכאשר תקבל השותפות הצעת הלקוח לרכישת מוצר, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו\או השירות בגינו הציע הצעתו, התשלום יתבצע באופן מיידי ו\או במועד הוצאת החשבונית.

13.אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים יחויב הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצא ו\או שירות.

דע: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

14.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק בעת הרכישה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של פיטאקה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע הסקה. תהייה פיאטקה זכאית לבטל את ההזמנה.

15.במקרה בו בחר הרוכש שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלה ייווצר עימו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי. תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש. במקרה כאמור יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עימו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי כרטיס האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו\או באמצעות דואר אלקטרוני של פיטאקה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה ניו אייג' זכאית לבטל את ההזמנה.

 

אספקת מוצרים:

16. לקוח המעוניין לאסוף את הזמנתו ללא משלוח, יציין זאת בטופס ההזמנה ויתאם האיסוף עפ"י ההוראות.

17. לקוח המעוניין בהזמנת משלוחו – ישלם עבור טיפול ומשלוח כתלוי בכמות הפריטים או בגודל ההזמנה. התשלום עבור המשלוח יתבצע ביחד עם התשלום עבור המוצרים- עם השלמת ההזמנה. המשלוח בדואר רשום או ע"י חברת משלוחים שתבחר ע"י פיטאקה.

18. במקרה כאמור שבו יהיה הלקוח מעוניין במשלוח הזמנתו, תדאג השותפות לאספקת המוצר הנרכש לכתובת בישראל, תוך המועד הנקוב באתר.

19.השותפות מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט להלן.

20 . פיטאקה לא תהייה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו\או לאי הספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו\או מאירועים שאינם בשליטתה של פיטאקה לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

21. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פיטאקה תהה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל אשר יתואם מראש.

22. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו\או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו\או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו\או משלוח מיוחד ו\או משלוח מחוץ לישראל תהיה פיטאקה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

23.התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו פיטאקה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה \ הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויחייב כל לקוח. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם בישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב לישוב או למזכירות הישוב וכיו"ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

24.זמני אספקת המוצרים \ שירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ( ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, וימי חג.)

25.בעת אספקת המוצר, רשאית פיטאקה לדרוש את נוכחותם של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר. ו\או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו\או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

26.יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין יחשב כמקום מושבה של פיטאקה. גם במקרה בו בחר רוכש המוצר לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

27. בזמן קבלת החבילה באחריות הקונה לבדוק את תכולתה, ולהודיע מיידית לאיש הדואר או חברת המשלוחים באם ישנו נזק לתכולה.

28. באחריות הקונה לבדוק את האביזרים לפני השימוש בהם.

 

שמירת מידע

29. המידע ( להלן "מידע" ) באתר מוגן ע"י מערכת אבטחה ssl מאושרת. כדרך חלופית ניתן לבצע את תהליך ההזמנה ו\או התשלום בטלפון.

30. המידע ישמר ע"י השותפות במאגר מידע המעובד בפרוטוקול מאובטח ומוצפן.

31. השותפות תשתמש במידע לצרכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין את הלקוח. הצעה לרכישת מוצר ע"י הלקוח באתר מהווה אישור מאת הלקוח, להיכלל ברשימת לקוחות השותפות, אשר נמנים על תפוצת הדיוור של השותפות. במידה והלקוח אינו מעוניין להיכלל ברשימת הלקוחות של השותפות ולקבל עדכונים כאמור לעיל, עליו לשלוח לשותפות דואר אלקטרוני לכתובת המצוינת באתר ולבקש במפורש להוריד את שמו מרשימת התפוצה. פרט לאמור לעיל, השותפות מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתו של הלקוח, אלה אם הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

32.בכפוף לצו בית משפט, השותפות תנקוט כאמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, חברת הסליקה וכרטיסי האשראי. גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של הלקוח כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו\או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים של השותפות.

33. למרות האמור לעיל, במקרים שאינם בשליטתה ו\או הנובעים מכוח עליון, פיטאקה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לך ו\או למי שטעמך אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

שירות לקוחות

34. בשאלות לגבי האתר ופעילותו, המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למפרט המוצר, למידע על תפעול המוצר, והאחריות לגביו, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. אנו נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה הנוגעת לתהליך ברכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

אחריות

35. האחריות הניתנת למוצרים ו\או שירותים הינה אחריות מוגבלת והיא כפופה לתנאים הבאים:

35.1 המוצרים היוצאים משערי העסק הינם תקינים ושלמים והאחריות על המשלוח הינה של הלקוח באמצעות חברת המשלוחים ועליו לדאוג לביטוח מתאים.

35.2 השותפות שומרת את זכותה ו\או לגרוע ו\או להוסיף מוצר ו\או מוצרים ו\או שירות ו\או שירותים מהאתר ו\או לשנות האתר ו\או תוכנו ו\או המחירים ו\או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא התראה מוקדמת.

35.3 בכל מקרה אשר בו מחמת עליון, נבצר על השותפות לנהל את האתר ו\או כל פעילות בו כתקנם, תהיה השותפות רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת השותפות. אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו\או השירותים.

לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכות טלפונים, או תקלות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, העדר ו\או  אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהי.

36.פיטאקה ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף או תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח או לצד שלישי. כתוצאת משימוש או רכישה באמצעות האתר. שלא על פי תקנון זה – להא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז פיטאקה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש, בנוסף על כך פיטאקה לא תהא אחראית להרכבתם ו\או התקנתם של מוצרים נרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו. כמו כן הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידיו באמצעות האתר. אלה אם כן נכתב אחרת.

37.באתר עשויים להימצא קישורים לאתרים אחרים ברשת להלן- " האתרים הקשורים" . קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. השותפות אינה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן אין לפרש את הקישורים באתר כמתן אישור, המלצה, או העדפה לאותם אתרים קשורים לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו\או למפעילי האתרים הקשורים.

 

ביטול עסקה על ידי הלקוח

38. הרוכש יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת נצרכן, התשמ"א – 1981. ( להלן:"חוק הגנת הצרכן").

39.לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול הרוכש לבטל את עסקת הרכישה שביצע. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

39.1 ברכישה של נכס יהיה רשאי הרוכש לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצוע העסקה ועד ארבע עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

39.2. ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף 14ג  לחוק הגנת הצרכן, לא יוכל הרוכש לבטל את העסקה.

39.3 ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת : פיטאקה  ת.ד. 807 קרית אתא 28000

39.4 במידה ויבחר הרוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לרוכש, תחזיר השותפות לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש ותבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה. פיטאקה תהא רשאית לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור 10 אחוז ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שח לפי הנמוך מבניהם. ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י הרוכש, כפוף לכך שהרוכש יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם ו,או ללא פגיעה ו\או נזק ו\או פגם ו\או קלקול מכל מין וסוג שהוא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלה באישור מראש של השותפות.

39.5 במידה ויבחר הרוכש לבטל את העסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו מאת פיטאקה, תחזיר השותפות לרוכש בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה ולא תגבה מהרוכש דמי ביטול כלשהם.

קיבל הרוכש את הנכס נשוא העסקה:

קיבל הרוכש את הנכס נשוא העסקה, ידאג להחזרת הנכס לשותפות במקום העסקה, על חשבונו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מהשותפות בעקבות ביצוע העסקה, מובהר בזאת כי הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח לחברת השילוח.

39.6 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של פיטאקה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעב משמעותית במצבו.

39.7 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת נצרכן.

39.8 האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על פיטאקה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת נצרכן.

 

ביטול עסקה ע"י השותפות

40. פיטאקה תהא רשאית לבטל עסקה ו\או מכירה כולה או חלקה:

40.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

40.2. אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

40.3. במקרה כוח עליון, פעילות מלחמה, איבה, טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

40.4 אם יתברר לה כי העסקה ו\או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו\או מי מהם ו\או צד ג' כלשהו.

40.5. אם יתברר לפיטאקה כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו\או לסחור בו.

הודעה על ביטול העסקה תימסר לקונה בטלפון, מייל  או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

40.6. אם יחולו שינויים בשעורי המס או בהיטלים החלים על המוצרים ו\או השירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפו כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן.

41. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו\או השירות אזל מהמלאי, רשאית פיטאקה  לבטל המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור פיטאקה ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו\או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

42. כשלון תמורה: פיטאקה מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל פיטאקה לספק מוצר חלופי שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה פיטאקה  לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לבעל החנות, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ו-פיטאקה הצהרה חתומה על ידו הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

 

מובהר בזאת כי בכל מקרה, הלקוח יקבל את המוצר אותו רכש,(או מוצר חלופי כאמור לעיל) או את כספו חזרה.

 

 

יישוב סכסוכים

43. כל הסכסוכים ו\או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו\או תקנון זה יועברו לסמכות השיפוט המקומית,בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך קריות – קריית ביאליק.

 

תנאים נוספים

44. לשותפות שמורה זכות עדכון על כל מוצר שנמסר לידיה ותמורתו לא שולמה במלואה ו\או לא שולמו דמי המשלוח כדין.

45. רישומי המחשב של פיטאקה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

46. כל הזכויות ( לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מידע ו\או תצוגה המופיעים באתר, בגרפיקה, בעיצוב, בהצגה המילולית, בסימני המסחר, בסימני לוגו, וכן באופן עריכתם והצגתם של אלה) שמורות ל- פיטאקה . אין לצלם, להעתיק, ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת פיטאקה

47. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את השותפות, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

48. התקנון עודכן לאחרונה 2011 . 10 . 23 . השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון לעיל בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא שתינתן על כך הודעה מפורשת מראש ו\או לאחר מעשה. השותפות עשויה להפסיק בכל עת שתראה לנכון באופן חד צדדי וללא כל התרעה מראש, את מתן השירותים או חלקם באתר. לכלל המשתמשים או למשתמש מסוים, ולמשתמש לא תהיה כל זכות תביעה ו\או דרישה כנגדה בשל כך.

49. הלקוח מצהיר בזאת כי קרא את תקנון האתר והינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו, או לצד ג' כל תענה או תביעה כנגד השותפות ו\או עובדיה ו\או מפעילי האתר והא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו\או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו ואיחורים באספקה.